Gắn biểu tượng một chương trình lên Start Menu hay Taskbar

Click chuột phải vào biểu tượng của chương trình cần gắn. Sau đó chọn:

  • Pin to Start Menu (gắn ứng dụng lên Start Menu)
  • Pin to Taskbar (gắn ứng dụng lên thanh Taskbar)

Đăng ký nhận bài viết mới