Hiển thị tập tin ẩn và phần tên mở rộng của tập tin


  1. Click Start / Computer (Windows + E) để mở cửa sổ Windows Explorer.
  2. Chọn Organize / Folder and search options / View
          2.1. Chọn Show hidden files, folders, and drivers để hiển thị tập tin ẩn.
          2.2. Bỏ chọn Hide extensions for known file types để hiển thị phần tên mở rộng của tập tin.
  3. Nhấn OK.Đăng ký nhận bài viết mới